2015

8. Intrinsic and extrinsic defects in a family of coal-derived graphene quantum dots. Applied Physics Letters, 107, 212402.

Srinivasa Rao Singamaneni, Johan van Tol, Ruquan Ye, James M Tour*

7.  Graphene quantum dots doping of MoS2 monolayers. Advanced Materials, 27, 5235-5240.

Ziwei Li, Ruquan Ye, Rui Feng, Yimin Kang, Xing Zhu, James M Tour,* Zheyu Fang*

6. In situ formation of metal oxide nanocrystals embedded in laser-induced graphene. ACS Nano, 9, 9244-9251.

Ruquan Ye, Zhiwei Peng, Tuo Wang, Yunong Xu, Jibo Zhang, Yilun Li, Lizanne G Nilewski, Jian Lin, James M Tour*

 

5. M3C (M: Fe, Co, Ni) nanocrystals encased in graphene nanoribbons: an active and stable bifunctional electrocatalyst for oxygen reduction and hydrogen evolution reactions. ACS Nano, 9, 7407-7418.

Xiujun Fan, Zhiwei Peng, Ruquan Ye, Haiqing Zhou, Xia Guo*

 

4. Flexible boron-doped laser-induced graphene microsupercapacitors. ACS Nano, 9, 5868-5875.

 Zhiwei Peng, Ruquan Ye, Jason A Mann, Dante Zakhidov, Yilun Li, Preston R Smalley, Jian Lin, James M Tour*

 

3. Boron/nitrogen co-doped helically unzipped multiwalled carbon nanotubes as efficient electrocatalyst for oxygen reduction. ACS Applied Materials & Interfaces, 7, 7786-7794.

Alireza Zehtab Yazdi, Huilong Fei, Ruquan Ye, Gunuk Wang, James Tour,* Uttandaraman Sundararaj*

 

2. Bandgap engineering of coal-derived graphene quantum dots. ACS Applied Materials & Interfaces, 7, 7041-7048.

Ruquan Ye, Zhiwei Peng, Andrew Metzger, Jian Lin, Jason A Mann, Kewei Huang, Changsheng Xiang, Xiujun Fan, Errol LG Samuel, Lawrence B Alemany, Angel A Martí, James M Tour*

 

1. Flexible and stackable laser-induced graphene supercapacitors. ACS Applied Materials & Interfaces, 7, 3414-3419, 2015.

Zhiwei Peng, Jian Lin, Ruquan Ye, Errol LG Samuel, James M Tour*